Privacyverklaring


Gezinshuis de Tarissing, gevestigd aan D.K. Boersmastrjitte 25, 9105 KL Rinsumageast, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

https://www.gezinshuis-detarissing.nl

D.K. Boersmastrjitte 25, 9105 KL Rinsumageast

H.L & F Sloot zijn de Functionarissen Gegevensbescherming van Gezinshuis de Tarissing zij zijn te bereiken via info@gezinshuis-detarissing.nl  en telefoonnummer: (06) 52713710


Persoonsgegevens die wij verwerken

Gezinshuis de Tarissing verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Omschrijvingen van de casus

Voor- en achternaam

Adresgegevens

Telefoonnummer

E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Gezinshuis de Tarissing bewaart bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u, die u via ons mailadres naar ons toe hebt gestuurd.


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gezinshuis-detarissing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Gezinshuis de Tarissing verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te informeren over onze diensten en/ofwijzigingen van onze diensten en producten


Geautomatiseerde besluitvorming

Gezinshuis de Tarissing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Gezinshuis de Tarissing) tussen zit. Gezinshuis de Tarissing gebruikt alleen voor het maken van de website het volgende programma: webdesign: Sparkle - sparkleapp.com. Door de website worden geen gegevens verzameld! Alleen via de mail.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Gezinshuis de Tarissing bewaart uw persoonsgegevens die u via de mail aan ons kenbaar hebt gemaakt, niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personalia/casus: 1 jaar - Als er na een jaar geen contact meer is geweest, is het niet nodig om de digitale mail-gegevens te bewaren.                 

Adres: 1 jaar - idem                                     

E-mailadres: 1 jaar - idem                                


Delen van persoonsgegevens met derden

Gezinshuis de Tarissing verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gezinshuis de Tarissing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Gezinshuis de Tarissing gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens, die u via de mail aan ons kenbaar heeft gemaakt, in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Gezinshuis de Tarissing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken via de mail naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gezinshuis-detarissing.nl.


Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.


Gezinshuis de Tarissing wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Gezinshuis de Tarissing neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@gezinshuis-detarissing.nl. Gezinshuis de Tarissing heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen: 

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.

Wij werken samen met gemeente, gecertificeerde instellingen zoals voogdijinstellingen, WSGV/Partners voor jeugd, GGZ-instellingen, erkende therapeuten en gedragswetenschappers en Gezinshuis.com waardoor we aan alle eisen en voorwaarden in de zorg voldoen. Wij zijn SKJ-geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals

Tarissing 

is het Fryske woord voor

toerusting, voorbereiding…

Familie Sloot

D.K. Boersmastrjitte 25

9105 KL Rinsumageast

(06) 52713710

info@gezinshuis-detarissing.nl 

© 2023